Projekt grantowy "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR": Procedura monitorowania efektów i wymagane oświadczenia

Podmioty, które skorzystały z projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, muszą złożyć odpowiednie oświadczenia, stosując się do procedury monitorowania utrzymania efektów tego projektu. Projekt ten jest realizowany na terenie całego kraju, jako część Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na okres 2014-2020. Gmina Toruń, gdzie funkcjonował Państwowy Gospodarstwo Rolne (PGR), mogła przystąpić do udziału w tym projekcie.

Według regulaminu naboru, beneficjentami projektu mogą być uczniowie toruńskich szkół, począwszy od klasy zerowej aż do finalnych klas szkoły ponadpodstawowej, którzy pochodzą z rodzin byłe pracowników likwidowanych PGR. W pierwszej turze rekrutacji, która odbyła się w listopadzie 2022 roku, 83 urządzenia trafiły do uczniów toruńskich szkół. W drugiej turze rekrutacji dodatkowo zostało przyznane 12 urządzeń.

Uczestnicy projektu, którym przekazano sprzęt komputerowy w ramach darowizny, muszą przestrzegać zapisów zawartych w umowie. Zgodnie z procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu, uczestnicy są zobowiązani do odpowiedniego użytkowania sprzętu, nie mogą go zbywać, ani oddawać innej osobie do używania. Muszą także zachować wszystkie oznaczenia na komputerze, które identyfikują go jako część realizowanego projektu, a także powiadomić Urząd Miasta Torunia w razie wystąpienia usterek nie będących wynikiem ich winy.

W ramach monitorowania efektów projektu grantowego, obdarowany jest zobowiązany składać oświadczenie dotyczące wywiązywania się z tego obowiązku. Oświadczenie to powinno być składane każdorazowo na koniec danego roku kalendarzowego oraz na koniec okresu utrzymania efektów projektu grantowego.

Na podstawie powyższego, prosimy o wypełnienie i podpisanie „Oświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku utrzymania efektów Projektu grantowego” i dostarczenie go do biura Urzędu Miasta Torunia, Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego, ul. Młodzieżowa 31 (pok. 200), 87-100 Toruń – najpóźniej do godziny 12:00 w dniu 29 grudnia 2023 roku.