Gmina Toruń uruchamia program dofinansowania działań na rzecz ochrony zasobów wodnych

Otwarty jest nabór wniosków na działania mające na celu ochronę zasobów wodnych, a konkretnie zbieranie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych w miejscu ich powstawania. Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, a także przedsiębiorcy mogą złożyć wnioski o dofinansowanie jeśli posiadają prawny tytuł do nieruchomości, położonej w obrębie granic administracyjnych Torunia. Tytuł ten może wynikać z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego bądź stosunku zobowiązaniowego.

Na finansowanie zgłoszonych projektów Gmina Miasta Toruń zarezerwowała kwotę 200 tysięcy złotych. Wysokość przyznanej dotacji pokrywać będzie do 80% kwalifikowalnych kosztów realizacji zadania, przy czym kwota dotacji jest różna w zależności od typu zadania i jego skali. Wykonanie naziemnego zamkniętego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe z instalacją do podłączenia do rynny może otrzymać do 700 złotych, zależnie od pojemności zbiornika.

Z kolei wykonanie podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe może otrzymać do 7 500 złotych, również w zależności od pojemności zbiornika. Zadania polegające na wykonaniu systemu bioretencji czy też systemu nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych, ogrodów mogą być dofinansowane do kwoty 9 000 złotych.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie papierowej do skrzynek podawczych znajdujących się w Urzędzie Miasta Torunia lub przesłać na adres Wydziału Środowiska i Ekologii. Możliwe jest również wysłanie wniosków w formie elektronicznej przez ePUAP.

Wszystkie niezbędne formularze dostępne są na stronie internetowej. Nabór wniosków trwa do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.