Kolejne kroki w procesie tworzenia Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla Torunia

Rozpoczynamy następną fazę naszego znaczącego dla miasta projektu, czyli prac nad dokumentem zwanym Planem zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dokument ten odnosi się do średniowiecznego miejskiego kompleksu Torunia, który został uznany przez UNESCO i dodany do Listy Światowego Dziedzictwa w roku 1997.

Dlaczego to jest istotne?

Chcemy wykorzystać wyniki konsultacji do utworzenia dokumentu, który będzie wyznaczał kierunek rozwoju obszaru starówki toruńskiej. Celujemy w to, aby były one zgodne z oczekiwaniami lokalnych grup społecznych zaangażowanych w sprawy miasta, jednocześnie przestrzegając wytycznych UNESCO w tym obszarze.

Zanim przystąpiliśmy do tworzenia projektu dokumentu, przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badania ankietowe wśród różnych interesariuszy.

Dzięki zgromadzonym uwagom, postulatom i sugestiom podczas konsultacji społecznych, będziemy mogli dokładniej określić metodykę zarządzania miejscem należącym do światowego dziedzictwa. Pozwoli to lepiej dopasować dokument do zidentyfikowanych potrzeb w zakresie ochrony dziedzictwa, zgodnie z oczekiwaniami społeczności lokalnej i wytycznymi UNESCO.