Plan Ogólny Torunia: proces układania nowych zasad zagospodarowania przestrzennego miasta

Prace nad stworzeniem Planu Ogólnego Torunia, który jest dokumentem odnoszącym się do zagospodarowania przestrzennego miasta, są w pełnym toku. Plan ten ma na celu zastąpienie dotychczas stosowanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie zainteresowane strony mogą składać wnioski i uwagi do planu do 31 maja 2024 roku.

Plan Ogólny jest nowym narzędziem w planistyce, które ma zastąpić wcześniej wspomniane studium do końca roku 2025. Obligacje stworzenia tego planu wynikają z najnowszych zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dokument ten musi być przygotowany dla całego terytorium gminy.

Plan Ogólny, będący aktem prawa miejscowego, będzie brany pod uwagę podczas tworzenia lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto, stanowi on podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Jakie elementy znajdują się w Planie Ogólnym? Przede wszystkim określa on zasady rozwoju miasta, w tym obszary przeznaczone do zabudowy oraz te, które mają zostać zachowane bez zmian. W planie wyróżnione są również strefy planistyczne, definiujące funkcje poszczególnych obszarów. Możemy tam znaleźć miejsca przeznaczone pod budynki mieszkalne, usługowe czy produkcyjne. Plan zawiera także gminne standardy urbanistyczne, takie jak wysokość i powierzchnia zabudowy czy minimalna powierzchnia biologicznie czynna.

Plan Ogólny ma służyć jako narzędzie zapewniające rozwój miasta zgodny z potrzebami mieszkańców. Ma także umożliwić rozkwit przedsiębiorczości oraz ochronę terenów zielonych, takich jak lasy i parki, które są integralną częścią miasta.

Zadaniem prezydenta miasta jest sporządzenie Planu Ogólnego, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W Toruniu to zadanie realizuje Miejska Pracownia Urbanistyczna na zlecenie prezydenta. Tworzenie dokumentu odbywa się przy współpracy architektów, urbanistów oraz specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska, zabytków, komunikacji i infrastruktury. Po analizie aktualnego zagospodarowania i potrzeb rozwojowych miasta, a także zgłoszonych wniosków i uwag, powstanie projekt planu, który zostanie poddany konsultacjom społecznym i opinii instytucji wskazanych w ustawie.