Proces rekrutacji dzieci do przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach podstawowych w Toruniu rozpocznie się 4 marca 2024 r.

Od 4 marca 2024 r., dzieci mogą zostać zgłoszone do procesu rekrutacyjnego na stanowiska w przedszkolach miejskich oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez szkoły podstawowe, które są zarządzane przez Gminę Miasta Toruń. Proces jest również otwarty dla uczniów, którzy chcą dostać się do pierwszych klas tych szkół.

Zarządzenie nr 11 Prezydenta Miasta Torunia z 24 stycznia 2024 r. określa dokładny harmonogram tych procesów rekrutacyjnych, a także terminy dodatkowych postępowań rekrutacyjnych i składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I w roku szkolnym 2024/2025.

W przypadku rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nie ma żadnych regulacji dotyczących obwodu, w którym dziecko mieszka. Jest to jednak istotne podczas rekrutacji do klasy I w szkole podstawowej. Uchwała nr 1244/23 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2023 r. wprowadzała zmiany w sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń oraz granicach obwodów tych szkół. Od 1 września 2019 r., nazwy ulic zostały przypisane do poszczególnych szkół. Uchwała ta weszła w życie 4 marca 2024 r., czyli w dniu rozpoczęcia procesów rekrutacyjnych.

Wszystkie procesy rekrutacyjne do przedszkoli miejskich i pierwszych klas szkół podstawowych będą korzystać z systemu informatycznego, z wyjątkiem postępowań prowadzonych przez specjalne placówki edukacyjne. Takie odstępstwo dotyczy m.in. Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Szkoły Podstawowej Specjalnej im. ks. prof. Józefa Tichnera nr 26 oraz Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego.

Szczegóły dotyczące systemu informatycznego używanego do rekrutacji, kryteriów rekrutacji, oferty szkół i przedszkoli, a także inne informacje na temat procesu rekrutacji zostaną udostępnione w najbliższym czasie.

Proces rekrutacji do przedszkoli i szkół jest prowadzony przez komisję rekrutacyjną wyznaczoną przez dyrektora danej placówki. Zasady te nie mają zastosowania do nowo utworzonych szkół, gdzie proces rekrutacji jest przeprowadzany przez komisje powołane w innych placówkach prowadzonych przez ten sam organ i wskazanych przez ten organ. W Toruniu po raz pierwszy przeprowadzane będą postępowania rekrutacyjne do nowo tworzonej Szkoły Podstawowej nr 12.

Proces rekrutacyjny do oddziałów przedszkolnych będzie nadzorowany przez Przedszkole Miejskie nr 11 im. Tony Halika, a do klasy I – przez Szkołę Podstawową nr 14 im. Błękitnej Armii. Obie te placówki zostały wyznaczone przez Prezydenta Miasta Torunia na mocy zarządzeń wydanych 24 stycznia 2024 r.